maybe

多分・恐らく・ひょっとしたらはタイ語で?アージャ・コンジャ・ナージャの違い

「恐らく雨が降るね」

「あいつ多分来ないんじゃないかな」

「もうアンタのこと好きじゃないんじゃない?」

のように、「多分」「恐らく」を使う表現は多いです。


タイ語で「多分」「恐らく」

言い回しでたくさんの表現を作ることができますが、

タイ語を代表する「多分」「恐らく」は、

ナージャ น่าจะ(nâa cà)

コンジャ คงจะ(kʰoŋ cà)

アージャ อาจจะ(àat cà)

の3つになります。

 

全て「多分」「恐らく」のニュアンスで訳すことができますが、

「多分」の確信度がそれぞれ異なります。

 

下記文章は、すべて「多分雨が降るだろう」と訳せます。

ただし、「多分」「恐らく」の確信度を考えると、

恐らく雨が降るに違いない ⇒ フォン ナー ジャ トック
ฝนน่าจะตก(fǒn nâa cà tòk)

多分雨が降るでしょう ⇒ フォン コン ジャ トック
ฝนคงจะตก(fǒn kʰoŋ cà tòk)

ひょっとしたら雨が降るかもしれない ⇒ フォン アー ジャ トック 
ฝนอาจจะตก(fǒn àat cà tòk)

こんな感じになるんです。つまり、上から順番に

雨が降る可能性が高くなるということですね。

ナージャน่าจะの多分

「多分~だろう」と訳すことができますが、

ほぼ確定のつもりで話す際に使います。

恐らく雨が降るに違いない ⇒ フォン ナー ジャ トック
ฝนน่าจะตก(fǒn nâa cà tòk)

空を見て完全に雨が降るということを確信してから使うこともできます。

雨が降る可能性が高い、空が真っ黒で今にも降りだしそうって感じですね。

 

この石鹸使えば、多分ニキビが治りますよ(これ使えば治るに違いない) ⇒ 
チャイ サ ブー ニー シウ ナー ジャ ハーイ ナ カ
ใช้สบู่นี้สิวน่าจะหายค่ะ(cʰái sà bùu níi sǐw nâa cà hǎay kʰâʔ)

辛いの好きだったよね、じゃあ好きだと思うよ(当然好きだと思うけど) ⇒ 
チョープ ペット ペット チャイ マイ ナー ジャ トゥーク パーク ナ
ชอบเผ็ดๆใช่ไหมน่าจะถูกปากนะ(cʰɔ̂ɔp pʰèt pʰèt cʰâi mǎi nâa cà tʰùuk pàak náʔ)

サブー สบู่(sà bùu) ⇒ 石鹸

シウ สิว(sǐw) ⇒ ニキビ

トゥーク パーク ถูกปาก(tʰùuk pàak) ⇒ 口に合う

表現の幅を広げるトゥークถูกの用法参照

 

「多分」と訳すより、100%に限りなく近いという自信を持って

「~のはずだ」「に違いない」みたいに訳しても大丈夫ですね。

また寝坊したからまだ来てないに違いない(いつもそうだし) ⇒ 
ヤン マイ マー ロー カオ ナー ジャ トゥン サーイ イーク レーオ
ยังไม่มาหรอ เขาน่าจะตื่นสายอีกแล้ว(yaŋ mâi maa rɔ̌ɔ kʰǎo nâa cà tɯ̀ɯn sǎay ìik lɛ́ɛw)

彼は日本人とタイ人のハーフだったはずだよ ⇒ カオ ナー ジャ ペン ルーク クルン タイ イープン
เขาน่าจะเป็นลูกครึ่งไทย-ญี่ปุ่น(kʰǎo nâa cà pen lûuk kʰrɯ̂ŋ tʰai yîi pùn)

トゥン サーイ ตื่นสาย(tɯ̀ɯn sǎay) ⇒ 寝坊する

イーク レーオ อีกแล้ว(ìik lɛ́ɛw) ⇒ 再び
「えっまた?」ってタイ語でなんていう?参照

ルーク クルン ลูกครึ่ง(lûuk kʰrɯ̂ŋ) ⇒ ハーフ

 

ついでに否定形ไม่น่าจะ

一般的な否定形と同じく、{ナージャ}の前に{マイ}を付けて、

「~のはずがない」「~のわけがない」みたいになります。

出木杉さんがのぞきをするはずがないでしょ(出木杉君は覗きをするような人ではない) ⇒ 
クン デキスギ マイ ナー ジャ ペン プアック タム モーン ナ
คุณเดคิสุงิไม่น่าจะเป็นพวกถ้ำมองนะ(kʰun dekʰisùŋi mâi nâa cà pen pʰûak tʰâm mɔɔŋ náʔ)

誰があんな奴ナンパするんだよ(あんな容姿だと誰も声かけないに違いない) ⇒ 
ナーター ベープ ナン マイ ナー ジャ ミー クライ ジープ
หน้าตาแบบนั้นไม่น่าจะมีใครจีบ(nâa taa bɛ̀ɛp nán mâi nâa cà mii kʰrai cìip)

プアック พวก(pʰûak) ⇒ ~の人たち

タム ถ้ำ(tʰâm) ⇒ 洞窟

モーン มอง(mɔɔŋ) ⇒ 見る
見ると見える~ドゥーดูとヘンเห็นとมองモーンの使い方~参照

タム モーン ถ้ำมอง(tʰâm mɔɔŋ) ⇒ 覗く

ナー ター หน้าตา(nâa taa) ⇒ 容姿、顔だち

ジープจีบ(cìip) ⇒ ナンパ
「ナンパする」はなんていうの?参照

 

コンジャคงจะの多分

最も平均的な「多分」ですね。

{コンジャ}の{ジャ}を取って{コン}のみで利用することも可能です。

特に、過去のことについて言及する場合は、恐らく取ったほうがいいでしょう。

{ナージャ}は「多分」とか言っときながら、ほぼ確定なのに対して、

{コンジャ}は「多分」の確信度が下がります。

確信度が下がると言っても、そうである可能性が高い場合に使います。

 

多分雨が降るでしょう ⇒ フォン コン ジャ トック
ฝนคงจะตก(fǒn kʰoŋ cà tòk)

雨季だし毎日降ってるし、今日もどうせ雨が降る

(ちょっとは降らないの期待してるけど)って感じですかね。

 

また、後ろに「絶対」の意味を持つ{ネーネーแน่ๆ}を付けると確実性が高くなり、

反対に「じゃないかな?」的なニュアンスの{マンมั้ง}だと確実性が下がります。

気にするなよ、多分お兄さんだよ ⇒ ヤー キット マーク カオ コン ピー チャーイ カオ ナ
อย่าคิดมากเขาคงจะพี่ชายเขานะ(yàa kʰít mâak kháw kʰoŋ pʰîi cʰaay kháw náʔ)

 

また、こんな感じの表現も可能です。

お姉ちゃんがいたらよかったな(もし姉がいたら多分よかっただろう) ⇒ 
コン ジャ ディー ター ミー ピー サーオ サック コン ヌン
คงจะดีถ้ามีพี่สาวสักคนหนึง(kʰoŋ cà dii tʰâa mii pʰîi sǎaw sàk kʰon nɯ̀ŋ)

昨日の飲み会来なかったのはもったいなかったな ⇒
コン シア ダーイ ネーネー ティー ムアクーン マイダイ マー ガーン リアン

คงเสียดายแน่ๆที่เมื่อคืนไม่ได้มางานเลี้ยง
(kʰoŋ sǐa daay nɛ̂ɛ nɛ̂ɛ tʰîi mɯ̂a kʰɯɯn mâi dâi maa ŋaan líaŋ)

サック สัก(sàk) ⇒ ~くらい(今回は、一人くらいいても)

シア ダーイ เสียดาย(sǐa daay) ⇒ もったいない

ガーン リアン งานเลี้ยง(ŋaan líaŋ) ⇒ パーティー、宴会


コンジャの否定形คงจะไม่

恐らく彼は今後ここに来れないだろう ⇒ トー パイ カオ コン ジャ マイ グラー マー ティーニー イーク
ต่อไปเขาคงจะไม่กล้ามาที่นี่อีก(tɔ̀ɔ pai kháw kʰoŋ cà mâi klâa maa tʰîi nîi ìik)

彼はタイ人じゃないからわからなかったんだと思うよ ⇒ カオ マイ チャイ ペン コン タイ コン マイ カオ チャイ ナ
เขาไม่ใช่เป็นคนไทยคงไม่เข้าใจนะ(kháw mâi cʰâi  pen kʰon tʰai kʰoŋ mâi kʰâo cai náʔ)

多分あいつは自分で確認しない限り信じないって ⇒ 
マン コン ジャ マイ チュア ローク マン ノーク ジャーク ヘン マン ドゥアイ ター トゥア エーン
มันคงจะไม่เชื่อหรอกมั้งนอกจากเห็นมันด้วยตาตัวเอง
(man kʰoŋ cà mâi cʰɯ̂a rɔ̀ɔk máŋ nɔ̂ɔk càak hěn man dûay taa tua eeŋ)

トーパイ ต่อไป(tɔ̀ɔ pai) ⇒ 今後
トーต่อの使い方はこんなに幅広い参照

グラー กล้า(klâa) ⇒ ~する勇気がある

マン มัน(man) ⇒ あいつ、それ

チュア เชื่อ(cʰɯ̂a) ⇒ 信じる

ローク หรอก(rɔ̀ɔk) ⇒ 否定文を強調する

ノーク ジャーク นอกจาก(nɔ̂ɔk càak) ⇒ ~以外は

ドゥアイ ด้วย(dûay) ⇒ ~によって

トゥア エーン ตัวเอง(tua eeŋ) ⇒ 自分自身

ドゥアイ ター トゥア エーン ด้วยตาตัวเอง(dûay taa tua eeŋ) ⇒ 自分の目で

 

アージャอาจจะの多分

最も「多分」の可能性が低い時に使用します。

適当に「~なんじゃね?」みたいな感じで使えるので、

口癖のように用いる人もいますね。

こちらも{ジャ}を省略して使うことができます。

 

ひょっとしたら雨が降るかもしれない ⇒ フォン アー ジャ トック 
ฝนอาจจะตก(fǒn àat cà tòk)

かなり天気がいいから降らないかもしれないけど雨季だし降るかも、

みたいな、可能性はあるけど自信がない、という場合に使えます。

 

また、後ろに{ゴダイก็ได้}がつく場合、話し手の確信度が上がります。

さらに、{ゴダイ}の後に先ほどの{マン}を付けたりすることも可能です。

{ゴダイマンก็ได้มั้ง}となると、{ゴダイ}よりも若干確信度が下がります。

仕事が終わらないんだけど多分行くかも(行けたら行くよ) ⇒ ヤン ガーン マイ セッ テー アー ジャ パイ
ยังงานไม่เสร็จแต่อาจจะไป(yaŋ ŋaan mâi sèt tɛ̀ɛ àat cà pai)

彼との出会いが私の人生を変えたのかもしれない ⇒ 
ガーン ティー ダイ ルーチャック カオ アーッ プリアン チー ウィット チャン
การที่ได้รู้จักเขาอาจเปลี่ยนชีวิตฉัน
(kaan tʰîi dai rúu cɑ̀k kʰǎo àat plìan cʰii wít cʰǎn)

ガーン การ(kaan) ⇒ 名詞化する役割

ダイ ルー チャックได้รู้จัก(dai rúu cɑ̀k) ⇒ 知り合う

プリアン เปลี่ยน(plìan) ⇒ 変える
タイ語で変える?換える?代える?参照

 

アージャの否定形ไม่อาจจะ

IDが女性ってなってるんだから、男じゃないんじゃないの?(女ってことでいいんじゃない?) ⇒ 
アイ ディー ボーク ワー ペン プーイン サデーン ワー カオ アー ジャ マイ チャイ プー チャーイ ゴ ダイ マン
ไอดีบอกว่าเป็นผู้หญิงแสดงว่าเขาอาจจะไม่ใช่ผู้ชายก็ได้มั้ง
(ai dii bɔ̀ɔk wâa pen pʰûu yǐŋ sà dɛɛŋ wâa kʰǎo àat cà mâi cʰâi pʰûu cʰaay kɔɔ dâai máŋ)

ひょっとしたら、まだ知らない人が多いかもしれない ⇒ ラーイ コン アージャ ヤン マイ ルー
หลายคนอาจจะยังไม่รู้(lǎay kʰon àat cà yaŋ mâi rúu)

サデーン ワー แสดงว่า(sà dɛɛŋ wâa) ⇒ ってことは

ラーイコン หลายคน(lǎay) ⇒ 多くの人

 

「多分」の比較まとめ

色々な「多分」を見ていきました。

細かい確信度はわかりませんが、

感覚的には

ナージャ

コンジャ

コンジャ~マン

アージャ~ゴダイ

アージャ~ゴダイマン

アージャ

この順番で確信度が下がっていくイメージです。

 

他にも、

バーンティー บางที(baaŋ thii)

ペンパイダイ เป็นไปได้ (pen pai dai)

等々色んなニュアンスがありますが、

予想以上に長くなったので最後のまとめをしてこの辺りで終わります。

A
日本語話せる人探してるんだけど知らない?
ガムラン ハー コン ティー プー イープン ダイ  ミー クライ バーン マイ
กำลังหาคนที่พูดญี่ปุ่นได้  มีใครบ้างไหม
kam laŋ hǎa kʰon tʰîi pʰûut yîi pùn dâi  mii kʰrai bâaŋ mǎi
B
ペットはどう?日本料理屋で働いてるんでしょ?
ペット ラ タムガーン ティー ラーン アーハーン イープン チャイマイ
เป็ดละ ทำงานที่ร้านอาหารญี่ปุ่นใช่ไหม
pèt lá tʰam ŋaan tʰîi ráan aa hǎan yîi pùn cʰâi mǎi
A
この前働き始めたばっかやろ?できるかもだけど無理でしょ
カオ プン ルーム タムガーン マイ チャイ ロー アージャ ダイ ゴ ダイ テー コン マイ ダイ ローク マン
เขาเพิ่งเริ่มทำงานไม่ใช่หรอ  อาจจะได้ก็ได้  แต่คงไม่ได้หรอกมั้ง
kháw pʰə̂ŋ rə̂əm tʰam ŋaan mâi cʰâi rɔ̌ɔ  àat cà dâi kɔɔ dâi tɛ̀ɛ kʰoŋ mâi dâi rɔ̀ɔk máŋ
B
じゃあエアーは?確かまだ日本人用のカラオケで働いてるっしょ
ガン エー ラ ナージャ ヤン タムガーン ティー ラーン カーラーオケ イープン 
งั้นแอร์ละ น่าจะยังทำงานที่ร้านคาราโอเกะญี่ปุ่น
ŋán ɛɛ lá  nâa cà yaŋ tʰam ŋaan tʰîi ráan kʰaa raa oo kèʔ yîi pùn
A
あいつはちょっとしか喋れんて
マン プーッ ダイ テー ニッ ディアオ エーン 
มันพูดได้แต่นิดเดียวเอง
man pʰûut dâi tɛ̀ɛ nít diaw eeŋ
B
テンモーは喋れるでしょ。日本に住んでたんだから
テンモー ナー ジャ ダイ ネー ネー ゴ カオ クイ ユー ティー イープン
แตงโมน่าจะได้แน่ๆ ก็เขาเคยอยู่ที่ญี่ปุ่น
tɛɛŋ moo nâa cà dâi nɛ̂ɛ nɛ̂ɛ  kɔɔ kháw kʰəəy yùu tʰîi yîi pùn
A
あいつ嫌いだから嫌だな
マイ アオ ディークワー チャン マイ チョープ マン
ไม่เอาดีกว่า  ฉันไม่ชอบมัน
mâi ao dii kwàa   cʰǎn mâi cʰɔ̂ɔp man
B
自分で探せや
ガン ハー エーンシ
งั้นหาเองสิ
ŋán hǎa eeŋ si

ちょっと無理やり使ってみたところもありますが、

まぁこんな感じでよく使う表現ではあります。

ガムラン กำลัง(kam laŋ) ⇒ ~しているところ
【助動詞】กำลัง~อยู่ ガムラン~ユー/進行形~している最中参照

ペット เป็ด(pèt) ⇒ アヒル(今回は人の名前)

プン เพิ่ง(pʰə̂ŋ) ⇒ ~したばかり
ちょうど終わったところです。はタイ語で?เพิ่งプンの用法参照

ガン งั้น(ŋán) ⇒ じゃあ、それでは

エー แอร์(ɛɛ) ⇒ エアコン(今回は人の名前)

テー แต่(tɛ̀ɛ)  ⇒ だけ
【接続詞】タイ語の「しかし」แต่テーの様々な使い方参照

ニッ ディアオนิดเดียว(nít diaw) ⇒ 少し

エーン เอง(eeŋ) ⇒ だけ、自分で

テン モー แตงโม(tɛɛŋ moo) ⇒ スイカ(今回は人の名前)

クーイ เคย(kʰəəy) ⇒ ~したことがある
【助動詞】経験の過去เคย クーイ~したことがある参照

 

こんな記事も読まれてますcategory wordlist

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA